HomeЛюди и блогиRelated VideosMore From: publicspacemedia

Public Space Media ' magazine talkshow '

0 ratings | 115 views
Public Space Media: Lancering magazine Retail Visie. Presentatie talkshow hoofdredacteur Rupert Parker Brady. Public Space Media organiseerde een talkshow met verschillende gasten uit de retail en vastgoedbranche, locatie Sugar City. De bladen VG Visie met gastredacteur Wienke Bodewes en het nieuwe magazine NL Visie werden ook gepresenteerd. Datum: woensdag 14 december 2011
Html code for embedding videos on your blog
Text Comments (0)

Would you like to comment?

Join YouTube for a free account, or sign in if you are already a member.